DNY DĚTSKÉ RADOSTI VE ŠKOLCE                  

 Pondělí 1.6.2020                 *dopoledne – Oslava MDD     Školková Olympiáda - sportovní soutěže

 Úterý  2.6.2020                    *projektový den - Stavitel          stavby  nejen z lega

 Středa 3.6.2020                   *dopoledne – malování na chodník   na téma „Děti z celého světa“        

                                                                                            

INFO-čtěte pozorně!                       VSTUP DO MŠ POUZE S ROUŠKOU.


Od 1.5.2020 je mateřská škola v provozu bez omezení za dodržování mimořádných hygienických podmínek

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v Mateřské škole Vidnava

Zaměstnanci,rodiče a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a ze školy se doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu..
 • V žádném případě by nemělo docházet ke shromažďování osob před školou. Dodržení odstupů 2 m.

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 • Používání předepsaných osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“) podle vykonávané práce a  
 • ochrana dýchacích cest, pracovníky mateřské školy. V případě používání chirurgické roušky, je tuto třeba po 2-3 hodinách měnit dle pokynů výrobce (obdobně se postupuje při používání roušky látkové – při zvlhnutí nutno vyměnit ihned).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy včetně zahrady nosit nemusí.
 • Učitelka zajistí, že děti mají při jídle u stolků dostatečné rozestupy.
 • Na použité roušky dítěte dodá zákonný zástupce igelitový obal, kde si jí dítě odloží. Použité roušky denně odnáší domů a sterilizací připraví na další použití (jednorázové zlikviduje mimo areál MŠ).
 • Je nepřípustné odkládat použité roušky do odpadu v MŠ nebo volně povalovat po šatně!
 • Pravidla pro nakládání s rouškami platí i pro zaměstnance MŠ
 • Učitelky kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny. Dohlížejí na osobní hygienu dětí, budou nápomocny dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny (umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek), respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí. Desinfekční prostředky volit s virucidním účinkem.
 • Používat výhradně jednorázové kapesníky .
 • Zvýšeně dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 • Při odpočinku zajistit větrání místnosti, při prostorových možnostech lehátka umístit v rozestupech nebo střídat směr ležících dětí..
 • Pobyt venku realizovat  na zahradě nebo v nejbližším okolí - přírodě, zařazovat podle klimatických podmínek i několikrát denně.
 • Věnovat pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám a dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem. 

Provoz

 • Od 6.20 – 16.00 hod
 • Vstup i pohyb zákonných zástupců a osob po šatně pouze s rouškou.
 • Zákonní zástupci (jedna osoba) mohou přivádět a odvádět děti dle svých potřeb (není určena hodina příchodu a odchodu v rámci provozní doby).
 • Zákonní zástupci či jiné osoby si při vstupu do šaten očistí ruce dezinfekcí.
 • Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s MŠ slouží           telefon 584 435 189, 732 817 622
 •            e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Předávání dětí – rodiče

Po celou dobu pobytu rodičů v areálu mateřské školy mít krytá ústa a nos (rouška,šátek,látkový tunel..)

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Při nástupu dítěte do MŠ po přerušení provozu jsou poučení rodiče docházejících dětí, že k pobytu budou děti přijímány jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 • Vyplní Čestné prohlášení – COVID-19
 • Zákonný zástupce předává dítě učitelce před vstupem do třídy MŠ, v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
 • Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a vydezinfikuje ruce dítěte. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít.
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. 

Výchova a vzdělávání

Mateřská škola dětem poskytuje péči:

 • Dozor a dohled
 • Stravování
 • Vhodné výchovně vzdělávací činnosti

Při plánování činností pro děti učitelka vychází ze Školního vzdělávacího programu. Dbá, aby připravované činnosti odpovídaly věku dětí a jejich potřebám. 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např.
 • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 • při protinádorové léčbě,
 • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Ve Vidnavě dne 4.5. 2020                                                                  Mgr. Eva Pavličíková

                                                                                                               ředitelka MŠ